Lịch Hoạt Động Hằng Ngày

24-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.Các mốc thời gian hoạt động

Thời Gian Hoạt Động Link hướng dẫn
00h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
00h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân https://trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html

01h00

Tống Kim Long Trụ trangchu.kiemthethientu.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

02h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
03h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
04h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
05h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
06h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
07h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
08h00 BOSS Song Đao Tuyết Vương trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
08h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
09h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Tô Bảo Thiên Ngọc trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
09h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
09h55 Hoạt Động Quả Hoàng Kim trangchu.kiemthethientu.com/hoat-dong-qua-hoang-kim-post30.html

10h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Tây Môn Ma Nữ trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
Uống rượu luận thiên hạ trangchu.kiemthethientu.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html

11h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng trangchu.kiemthethientu.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
12h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Phong Ấn Lôi Kim trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
12h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân  trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html

13h00

Tống Kim Long Trụ trangchu.kiemthethientu.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

14h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Thiên Trấn Bạch Ma trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html

15h00

Tống Kim Long Trụ trangchu.kiemthethientu.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
15h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
15h35 BOSS Tần Thủy Hoàng trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html

16h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Vương Tử Đại Kim Hoàn trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html

17h00

Tống Kim Long Trụ trangchu.kiemthethientu.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
17h55 Hoạt Động Quả Hoàng Kim trangchu.kiemthethientu.com/hoat-dong-qua-hoang-kim-post30.html

18h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Uống rượu luận thiên hạ trangchu.kiemthethientu.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html
BOSS Bách Nữ Tây Độc trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
19h00 Tống Kim Long Trụ trangchu.kiemthethientu.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
19h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html

20h00

BOSS Thiên Long - Đại Ác Ma trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h50 từ thứ 2 đến thứ 6) trangchu.kiemthethientu.com/thi-dau-loan-chien-post20.html
20h30 Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00 vào thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần) https://trangchu.kiemthethientu.com/hoat-dong-tranh-doat-lanh-tho-post43.html
21h00 Tống Kim Long Trụ trangchu.kiemthethientu.com/chien-truong-tong-kim-post25.html

22h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Thác Bạt Hoằng Cơ trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
Uống rượu luận thiên hạ trangchu.kiemthethientu.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html
22h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html
22h35 BOSS Tần Thủy Hoàng trangchu.kiemthethientu.com/he-thong-boss-post18.html

23h00

Tống Kim Long Trụ trangchu.kiemthethientu.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
24h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) trangchu.kiemthethientu.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

 

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt động Link hướng dẫn

Sự Kiện Giải Nhiệt Mùa Hè

https://trangchu.kiemthethientu.com/su-kien-giai-nhiet-mua-he-post1466.html

Túi Phúc 1 Vạn

https://trangchu.kiemthethientu.com/tui-phuc-1-van-post1425.html
Tiêu Dao Cốc

https://trangchu.kiemthethientu.com/tieu-dao-coc-post32.html

Bách Bảo Rương

https://trangchu.kiemthethientu.com/bach-bao-ruong-cuoc-knb-nhan-knb-trang-bi-dong-hanh-post27.html

Nhiệm Vụ Truy Nã

https://trangchu.kiemthethientu.com/nhiem-vu-truy-na-post26.html

Sự kiện [Trồng Cây]

https://trangchu.kiemthethientu.com/su-kien-[trong-cay]-post23.html
Hoạt Động Quân Doanh

https://trangchu.kiemthethientu.com/hoat-dong-quan-doanh-post464.html

Nhiệm Vụ Thương Hội

https://trangchu.kiemthethientu.com/nhiem-vu-thuong-hoi-post21.html
Hoạt động Nhiệm Vụ Hàng Ngày https://trangchu.kiemthethientu.com/hoat-dong-nhiem-vu-hang-ngay-post248.html

 

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp