Hệ Thống BOSS

28-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống boss Kiếm Thế vô cùng phong phú quý nhân sĩ có thể xem lịch trình boss dưới đây để sở hữu cho mình nhiều phần thưởng khi tiêu diệt boss

 

I.Giới thiệu hệ thống boss.

  • Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được Bùa Bảo Toàn, 100v đồng thường, 100v đồng khóa, Rương Trang Bị Đồng Hành, Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng.
Hình ảnh boss

Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

Xuất hiện tại các map 5x-7x-9x

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

10v đồng thường

Ngân nguyên bảo
Kinh nghiệm đơn
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Rương Trấn Hồn Thạch
Lệnh Bài Trang Bị
Bạch Tửu <Cấp 1>

 

Tần Thủy Hoàng

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại Tần Lăng 5

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Mảnh Ngoại Trang
Túi Lệnh Bài Trang Bị
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Linh Tê Ngọc
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

Tam Đại Kỳ Lân

Time_1=08h30
Time_2=12h30
Time_3=00h30

Xuất hiện tại Tàn Tích Cung A Phòng

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Mảnh Ghép Ấn
Túi Chân Khí
Túi Mảnh Ghép Mặt Nạ
Túi Mảnh Ghép Ngựa
Túi Tinh Thạch Đồng Hành
Túi Ấn Ký Tín Vật
Túi Thần Khí Bảo Châu
Túi Mảnh Chân Nguyên
Túi Mảnh Huy Chương
Túi Mảnh Ngoại Trang

Song Đao Tuyết Vương

Time_1=08h00

Mông Cổ Vương Đình

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Mảnh Ghép Ấn
Túi Lệnh Bài Trang Bị
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Linh Tê Ngọc
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Tô Bảo Thiên Ngọc

Time_1=09h00

Nguyệt Nha Tuyền

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Chân Khí
Túi Lệnh Bài Trang Bị
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Linh Tê Ngọc
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Tây Môn Ma Nữ

Time_1=10h00

Tàn Tích Cung A Phòng

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Mảnh Ghép Mặt Nạ
Túi Lệnh Bài Trang Bị
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Linh Tê Ngọc
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Phong Ấn Lôi Kim

Time_1=12h00

Lương Sơn Bạc

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Mảnh Ghép Ngựa
Túi Lệnh Bài Trang Bị
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Linh Tê Ngọc
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Thiên Trấn Bạch Ma

Time_1=14h00

Thần Nữ Phong

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Tinh Thạch Đồng Hành
Túi Lệnh Bài Trang Bị
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Linh Tê Ngọc
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Vương Tử Đại Kim Hoàn

Time_1=16h00

Tàn Tích Dạ Lang

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Ấn Ký Tín Vật
Túi Lệnh Bài Trang Bị
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Linh Tê Ngọc
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Bách Nữ Tây Độc

Time_1=18h00

Cổ Lãng Dữ

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Thần Khí Bảo Châu
Túi Lệnh Bài Trang Bị
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Linh Tê Ngọc
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Thiên Long - Đại Ác Ma

Time_1=20h00

Thiết Sách Sạn Kiều

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Mảnh Chân Nguyên
Túi Lệnh Bài Trang Bị
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Linh Tê Ngọc
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Thác Bạt Hoằng Cơ

Time_1=22h00

Đào Hoa Nguyên

Người tiêu diệt boss sẽ chắc chắn nhận được 50 Tỷ kinh nghiệm
và ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
100v đồng khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Mảnh Huy Chương
Túi Lệnh Bài Trang Bị
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Linh Tê Ngọc
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

 

Lưu Ý: 

  • Khi boss xuất hiện kênh thông báo sẽ báo tọa độ chính xác. quý nhân sĩ xin lưu ý đều này
  • Vật phẩm khi tiêu diệt boss sẽ không được nhận nếu FULL hành tranh.

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp