Trùng Sinh Nhân Vật

30-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

Lần Trùng Sinh

Cấp Yêu Cầu

Đồng Yêu Cầu

(Vạn Đồng)

Phần Thưởng

1 150 20 50 điểm tiềm năng + Huy Chương Chiến Công cấp 1 - 5 hệ 100v đồng khóa
2 155 40 50 điểm tiềm năng + Chân Nguyên Hỗn Độn cấp 1 200v đồng khóa 
3 160 60 50 điểm tiềm năng + Mặt nạ Hàng Long 300v đồng khóa 
4 165 80 50 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Nón cấp 1 400v đồng khóa 
5 170 100 50 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Áo cấp 1 500v đồng khóa 
6 175 120 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh Ngoại Trang 600v đồng khóa 
7 180 140 100 điểm tiềm năng + 20000 Tinh Thạch Đồng Hành 700v đồng khóa 
8 185 160 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh ghép ấn 800v đồng khóa 
9 190 180 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn ký tín vật 900v đồng khóa 
10 195 200 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần khí bảo châu 1000v đồng khóa
11 200 220 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn 1100v đồng khóa
12 200 240 100 điểm tiềm năng + 50 Linh Tê Ngọc 1200v dồng khóa
13 200 260 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần 1300v đồng khóa
14 200 280 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh Ngoại Trang 1400v đồng khóa
15 200 300 100 điểm tiềm năng + 20000 Tinh Thạch Đồng Hành 1500v đồng khóa
16 220 320 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh ghép ấn 1600v đồng khóa
17 220 340 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn ký tín vật 1700v đồng khóa
18 220 360 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần khí bảo châu 1800v đồng khóa
19 220 380 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 1900v đồng khóa
20 220 400 100 điểm tiềm năng + 100 Linh Tê Ngọc 2000v đồng khóa
21 220 420 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2100v đồng khóa
22 220 440 100 điểm tiềm năng + 15 Bùa bảo toàn 2200v đồng khóa
23 220 460 100 điểm tiềm năng + 150 Linh Tê Ngọc 2300v đồng khóa
24 220 480 100 điểm tiềm năng + 30000 Chiến Thần 2400v đồng khóa
25 220 500 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc 2500v đồng khóa
26 250 520 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
27 250 540 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
28 250 560 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
29 250 580 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
30 250 600 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
31 250 620 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
32 250 640 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
33 250 660 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
34 250 680 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
35 250 700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
36 250 720 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
37 250 740 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
38 250 760 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
39 250 780 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
40 250 800 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
41 250 820 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
42 250 840 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
43 250 860 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
44 250 880 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
45 250 900 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
46 250 920 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
47 250 940 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
48 250 960 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
49 250 980 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
50 250 1000 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
51 250 1020 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
52 250 1040 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
53 250 1060 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
54 250 1080 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
55 250 1100 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
56 250 1120 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
57 250 1140 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
58 250 1160 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
59 250 1180 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
60 250 1200 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
61 250 1220 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
62 250 1240 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
63 250 1260 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
64 250 1280 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
65 250 1300 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
66 250 1320 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
67 250 1340 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
68 250 1360 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
69 250 1380 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
70 250 1400 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
71 250 1420 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
72 250 1440 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
73 250 1460 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
74 250 1480 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
75 250 1500 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
76 250 1520 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
77 250 1540 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
78 250 1560 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
79 250 1580 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
80 250 1600 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
81 250 1620 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
82 250 1640 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
83 250 1660 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
84 250 1680 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
85 250 1700 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
86 250 1720 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
87 250 1740 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
88 250 1760 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
89 250 1780 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
90 250 1800 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
91 250 1820 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
92 250 1840 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
93 250 1860 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
94 250 1880 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
95 250 1900 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
96 250 1920 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
97 250 1940 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
98 250 1960 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
99 250 1980 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
100 250 2000 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
101 250 2020 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

102 250 2040 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

103 250 2060 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

104 250 2080 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

105 250 2100 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

106 250 2120 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

107 250 2140 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

108 250 2160 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

109 250 2180 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

110 250 2200 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

111 250 2220 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

112 250 2240 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

113 250 2260 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

114 250 2280 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

115 250 2300 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

116 250 2320 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

117 250 2340 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

118 250 2360 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

119 250 2380 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

120 250 2400 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

121 250 2420 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

122 250 2440 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

123 250 2460 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

124 250 2480 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

125 250 2500 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

126 250 2520 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

127 250 2540 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

128 250 2560 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

129 250 2580 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

130 250 2600 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

131 250 2620 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

132 250 2640 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

133 250 2660 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

134 250 2680 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

135 250 2700 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

136 250 2720 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

137 250 2740 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

138 250 2760 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

139 250 2780 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

140 250 2800 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

141 250 2820 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

142 250 2840 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

143 250 2860 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

144 250 2880 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

145 250 2900 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

146 250 2920 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

147 250 2940 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

148 250 2960 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

149 250 2980 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

2500v đồng khóa

150 250 3000 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn

2500v đồng khóa

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 135.
  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp